Podmínky

Podmínky využívání služeb serveru allinzerce.cz

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování

inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.allinzerce.cz společnosti

 

Patrik Hána, se sídlem Turpišova 240, Chrastava, 46331.

 

IČ: 03338096

 

není plátce DPH

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26499

Adresa pro doručování: Patrik Hána, se sídlem Turpišova 240, Chrastava, 46331.

Telefonní číslo: 734 143 044 

Kontaktní e-mail: admin@allinzerce.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

 

1. Úvodní ustanovení

 

    1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 

                - ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované 

                  provozovatelem;

 

                - inzerát je prezentace nabídky zboží inzerenta prostřednictvím textu, fotografií nebo

                  jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;

 

                - inzerentem je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními

                  podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerát; 

 

                - občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

                  pozdějších předpisů;

 

                - obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu inzerenta

 

                          o obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace

                             vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní

                             provozovatele, zejména zadáním inzerátu;

 

                          o obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace,

                            předkládané provozovatelem jako součást služby;

 

                - prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerátu na první pozici

                  ve výpisu inzerátů, zvýraznění inzerátu a další služby, které provozovatel aktuálně

                  dle webového rozhraní nabízí;

 

                - služba je činnost provozovatele, která inzerentům umožňuje zveřejňovat inzeráty a

                  komunikovat ohledně inzerátů s třetími osobami, službou se dále rozumí i produkty,

                  software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na

                  serveru přístupném z webového rozhraní;

 

               - třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

 

               - užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní,

                 zejména vkládání inzerátů;

 

               - webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.allinzerce.cz

 

   1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a

          inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání

          jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.  

 

   1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi

          provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné

          sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením

         obchodních podmínek. 

 

   1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a pokyny uvedenými

          na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a

          inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 

   1.5. Zadáním inzerátu inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a

          souhlasí s nimi. 

 

2. Registrace a uživatelský účet

 

   2.1. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailovou

         adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet. Registrace není pro

         zveřejňování inzerátů nutná.

 

   2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje

          k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese

          odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. 

 

   2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů, nebo prostřednictvím

          sociální sítě Facebook (https://cs-cz.facebook.com/) nebo jiné sociální sítě, kterou webové

          rozhraní podporuje.

 

   2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat peněžní prostředky, objednávat

          prémiové služby, vkládat komentáře a hodnocení, nabízet cenu za zboží a provádět správu

          uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém

          rozhraní.

 

   2.5. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím

          dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky

          nebo dobrých mravů.

 

   2.6. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních

          údajů.

 

3. Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb

 

   3.1. Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním

          webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.

 

   3.2. Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby.

          Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

   3.3. Služby provozovatele, včetně případných prémiových služeb, jsou poskytovány na základě

          smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je

          uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webovém rozhraní. V případě prémiových

          služeb je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena prémiových služeb.

 

   3.4. Inzerent je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v

          inzerátu. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již

          uhrazené prémiové služby.

 

   3.5. Inzerát má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se

          podmínek prodeje nabízeného zboží provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.

 

4. Platební podmínky 

 

   4.1. Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou inzeráty zveřejňovány bezplatně.

 

   4.2. Prémiové služby lze hradit přímo prostřednictvím platební brány PayPal (pokud je inzerent

          registrován na webovém rozhraní) nebo zasláním SMS zprávy na číslo uvedené na webovém

          rozhraní (tato SMS může být dále zpoplatněna dle platného tarifu mobilního operátora).

 

   4.3. Prémiové služby lze kromě způsobů uvedených v článku 4.2 hradit prostřednictvím

          uživatelského účtu inzerenta. Vkládat peněžní prostředky do uživatelského účtu lze pomocí

          online platební brány PayPal. Bližší informace naleznete na webovém rozhraní. 

 

   4.4. Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

5. Podmínky poskytování služeb

 

   5.1. Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře.

          Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerátu nebo

          později, dle volby inzerenta. 

 

   5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit,

          pokud inzerát:

 

                  - není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

 

                  - může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je

                    způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy,

                    klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na

                    pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

 

                  - inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:

 

                a) multilevel marketingem a provizními systémy nebo

 

                b) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem

                    předmětů práv duševního vlastnictví;

 

                c) prodejem léků, cigaret, tabáku a alkoholu;

 

                d) prodejem virtuální měny a nabízením půjček, úvěrů, řešením exekucí a

                    oddlužení;

 

                e) nabízením erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných

                    obdobných služeb.

 

             - nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré

               mravy.

 

   5.3. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:

 

              - je vlastníkem zboží, které je předmětem inzerátu, nebo je vlastníkem zmocněn

                k tomu, aby inzerát podal;

 

              - je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem inzerátu;

 

              - splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro

                registraci a zveřejňování inzerce;

 

              - veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a

                správné;

 

              - při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními

                podmínkami;

 

              - si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby

                může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

 

   5.4. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím,

          ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není držitelem

          příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním. 

 

   5.5. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent

          poruší svou povinnost podle článku 5.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli

          vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po

          inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní

          zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady,

          výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení

          práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

 

   5.6. Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží)

          přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci se třetími osobami

          nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno

          provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty

          má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla,

          a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

 

6. Reklamace

 

   6.1. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména

          ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 

   6.2. Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:

 

                 - inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;

 

                 - prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo

                   nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

 

   6.3. Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na

          kontaktní e-mail provozovatele.

 

   6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla

          doručena.

 

   6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to

          především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká prémiových služeb,

          poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala smlouvě,

          případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny. 

 

   6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně

          nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

7. Odpovědnost provozovatele

 

   7.1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou

          přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem

          užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla

          shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena

          pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

 

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

 

   8.1. Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu 365 dnů. Inzerent může dobu pro

          zobrazení inzerátu prodloužit.

 

   8.2. Inzerent je oprávněn měnit nebo odstranit svůj inzerát kdykoliv.

 

   8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky,

          právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn

          odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

 

   8.4. Prémiové služby jsou poskytovány na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li

          inzerát, ke kterému se prémiové služby vztahují, odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv

          důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních

          předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné

          části úhrady za prémiové služby.

 

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

 

   9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou

          označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje

          tyto informace zejména:

 

              - uchovávat jako důvěrné;

 

              - neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě; 

 

              - nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

 

              - nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 

   9.2. Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů

          předaných mu provozovatelem. 

 

   9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má

           provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci inzerenta.

           Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

   10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou

            obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

            právem. 

 

   10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné,

            nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

            se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo

            nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a

            doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

   10.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti

            stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.08.2017.